Email: info@flipcarbon.com | Call: +91 80 4090 0070 |
Akshita Gopal
Alok Ranjan
Deepak Kewalramani
Deepaknath
DV Reddy
George M. Varghese
Lokesh Mehta
Prabhash Nirbhay
Rajneesh Gandharva
Ranendra Datta
Sanjay Pratap
Santhosh Gurugubelli
Sundar Lakshminarayan
Tanvi Gandhi
Tushar Nair
Uttara Rane
Vivek Bahuguna
Phone
+91 80 4090 0070
Flipcarbon Integrated Solutions Private Limited,
Bangalore - 560001, India